ილიას ერის სატკივარი

ისტ-ს გამოყენება ინტეგრირებულ გაკვეთილზე

eZRvneba Cemi kolegisa da

megobris, am klasis

qarTulis maswavleblis

manana dondolaZis xsovnas

gakveTilis Tema P ilias_ eris satkivari (seminari)

swavlebis safexuri da klasi mesame safexuri, me-10-e

klasi(rusuli seqtori)

integrirebuli sagnebi _

maswavleblebis saxeli da gvari

qarTuli literatura i.bagrationi

rusuli ena inga bagrationi

saq-s istoria sergo centeraZe

saq-s geografia sergo centeraZe

ist-roman jafariZe

moswavleTa raodenoba 21(ocdaerTi)

gansakuTrebuli midgomebis

saWiroebis mqone moswavle erTi moswavle ukrainidan

am sawavlo wels gadmosuli

qarTuli enis Seswavlis anbanuri

etapi.

gakveTilis sawavlo

Mmiznebi moswavleebma SeZlon damoukideblad

moZiebuli verbaluri masalis

daxarisxeba, mizanTan SesabamisobaSi

moyvana da sworad da gaazrebulad

mowodeba.

M moswavleebma SeZlon damoukideblad

moZiebuli cifruli masalis

verbalurTan adekvaturad

dakavSireba da mowodeba.

M moswavleebma bolomde gaiazron

ilia WavWavaZis, rogorc

sazogado moRvawisa da Semoqmedis

roli da adgili saqarTvelos

warsulSi, awmyosa da momavalSi.

moswavleebma Tavad unda SeZlon

sakuTari da sxvebis NnaSromebis

adekvaturad Sefaseba

erovnuli saswavlo

gegmiT gansazRvruli


qarTuli literatura Х. 3. auditoriis winaSe

moxsenebiT gamosvlisas

gamoiyenebs zepiri

komunikaciis efeqtianobis

gasZlierebel xerxebs

anu * amyarebs kontaqts msmenelTan;

* gamoyofs mTavars, arsebiTs;

* gamoxatavs Tavis damokidebulebas

informaciis Sinaarsisadmi.

Х.13 moswavle dawers sawavlo

referats erTi an ramdenime

wyaros mixedviT.

anu * irCevs Temas;

moiZiebs da daamuSavebs wyaroebs;

wers referats Sesabamisi standartis

dacviT (zustad pasuxobs Temas,

miznobrivad iyenebs wyaroebs,

aformebs Sesabamisad.

rusuli ena sakuTari enobrivi kompetenciis

farglebSi gadaTargmnis qarTul

publicistur teqsts rusulad

saqarTvelos istoria Х.3. moswavle dagegmavs da Caatarebs

istoriul kvlevas .

anu * maswavleblis daxmarebiT

irCevs sakvlevad misTvis

saintereso istoriul

sakiTxs.

damoukideblad moiZiebs

internetSi da biblioTekaSi

masalebs me-19-e saukunis meore

naxevris saqarTvelos Sesaxeb

Х.4. moswavle dawers istoriul

Temas

A anu * gansazRvravs Temis mizans ,

ideas, auditorias da icavs

Temis dawerisaTvis

aucilebel enobriv da

teqnikur normebs

saqarTvelos geografia ---a) gaanalizebs da amuSavebs mopovebul

geografiul informacias

b) gamoiyenebs rukebs informaciis

mosaZieblad da sakuTari mosazrebis

gamosaxatavad

g) gamoavlens geografiuli kvlevis

warmoCenisaTvis aucilebel unar- Cvevebs

ist -- a) SearCevs ist-s saSualebebidan Sesabamiss

da miznobrivad gamoiyenebs mas.

b) gamoiyenebs elqtronul resursebs

saganmanaTleblo daniSnulebis masalis

kvlevis, gamocemis da komunikaciisTvis.

8) gakveTilis Tanmimdevroba: D

1) misalmeba da

saorganizacio momenti. gakveTilebis Tanmimdevrobas

dawerils didi formatis furcelze vakrav

dafaze. ist-s menejeri midasturebs teqnikis

mzadyofnas gakveTilis Casatareblad. M

moswavleebs da maswavleblebs, romlebic

CemTan erTad atareben gakveTils vurigeb

gakveTilis miznebs da erovnuli saswavlo

gegmiT gaTvaliswinebuli, Sedegebis

(romelic miRweuli unda iyos gakveTilis

bolosTvis) da indikatorebis nusxas; garda

amisa gakveTilis dasawyisSive vaZlev maT

Sefasebis furclebs da kidev erTxel

vaxseneb maTi Sevsebis wess. Mmoswavleebma

ician ukve Sefasebis furclebis Sevseba, is

martivia: saTanado grafaSi moswavle yovel

gamomsvlels afasebs + da _ da !. gakveTilis

bolos ist-s menejeri daajamebs pliusebs da

minusebs, gamoitans ekranze da maswavleblis

mier moxdeba saboloo qulebis dafiqsireba da

JurnalSi Setana.(5-6wT) (ekranze gamotanilia

ilia WavWavaZis portreti)

2) ZiriTadi nawili. Cveni dRevandeli gakveTili exeba erTerTi

yvelaze gamorCeuli eris kacis ilia WavWavaZis

Semoqmedebas. Cven SeviswavleT misi ramodenime

nawarmoebi. (bavSvebi asaxeleben am nawarmoebebs)

Cven wels sakmaod rTul da saintereso saqmes

SeveWideT! Cven ar davelodeT rusuli

skolebisTvis Seqmnil qarTuli enisa da

literaturis saxelmZRvaneloebs da vswavlobT

qarTul literaturas qarTuli

saxelmZRvaneloebiT. dRes ki gveZleva imis

saSualeba, rom Cven davamtkicoT rom ar

SevmcdarvarT arCevanSi da Tqven SeZeliT

qarTulis, rogorc mSobliuris Seswavla, gageba

da gaTaviseba.

Tqven dRes mzad xarT seminarisTvis ,,ilias

eris satkivari”. Temebi erTad SevarCieT,

davalebebic urTierTSeTanxmebiT gadavanawileT,

danarCeni samuSaoebi Tqven CaatareT

damoukideblad, imedia gaTvaliswinebuli gaqvT

Cveni rCevebi da SeniSvnebi. Tqveni gamosvlebis

Tanmimdevroba dafazea, xolo pirveli nawili

biografia Tqven winaswar gaqvT gadanawilebuli

maS daviwyoT, magram nebismier saqmes qarTveli

adamiani locviT iwyebs da modiT Cvenc gavixsenoT

ilias “locva” romelSic ilias mTavari natvra,

mTavari saTxovari da mTavari satkivaria:

mamo Cveno, romelica xar caTa Sina

muxlmodrekili, lmobieri vdgevar Sens wina

arca simdidris, arc didebis Txovna ar minda,

ar minda amiT Sevuracyo me locva wminda

aramed mwyurs me ganvinaTo ciT Cemi suli

Sengan namcnebi siyvaruliT aRmevsos guli,

rom mterTaTvisac, romel Tundac guls laxvari mkran, gTxovde

Seunde, ar ician, RmerTo, ras iqman.

(fonad miyveba ,,Sen xar venaxi”)

1) amis Semdeg bavSvebi erTmaneTis TanmimdevrobiT Yyvebian vikipediaSi moZiebul informacias ilia WavWavaZis cxovrebasa da Semoqmedebaze.( masalebi Tan erTvis) es statia Tavisi dasuraTebiT paralelur reJimSi gadis ekranze. (15 wuTi)

.


misaRwevi

Sedegi/indikatori

qarTuli literatura Х. 3. auditoriis winaSe

moxsenebiT gamosvlisas

gamoiyenebs zepiri

komunikaciis efeqtianobis

gasZlierebel xerxebs

anu * amyarebs kontaqts msmenelTan;

* gamoyofs mTavars, arsebiTs;

* gamoxatavs Tavis damokidebulebas

informaciis Sinaarsisadmi.

Х.13 moswavle dawers sawavlo

referats erTi an ramdenime

wyaros mixedviT.

anu * irCevs Temas;

moiZiebs da daamuSavebs wyaroebs;

wers referats Sesabamisi standartis

dacviT (zustad pasuxobs Temas,

miznobrivad iyenebs wyaroebs,

aformebs Sesabamisad.

rusuli ena sakuTari enobrivi kompetenciis

farglebSi gadaTargmnis qarTul

publicistur teqsts rusulad

saqarTvelos istoria Х.3. moswavle dagegmavs da Caatarebs

istoriul kvlevas .

anu * maswavleblis daxmarebiT

irCevs sakvlevad misTvis

saintereso istoriul

sakiTxs.

damoukideblad moiZiebs

internetSi da biblioTekaSi

masalebs me-19-e saukunis meore

naxevris saqarTvelos Sesaxeb

Х.4. moswavle dawers istoriul

Temas

A anu * gansazRvravs Temis mizans ,

ideas, auditorias da icavs

Temis dawerisaTvis

aucilebel enobriv da

teqnikur normebs

saqarTvelos geografia ---a) gaanalizebs da amuSavebs mopovebul

geografiul informacias

b) gamoiyenebs rukebs informaciis

mosaZieblad da sakuTari mosazrebis

gamosaxatavad

g) gamoavlens geografiuli kvlevis

warmoCenisaTvis aucilebel unar- Cvevebs

ist -- a) SearCevs ist-s saSualebebidan Sesabamiss

da miznobrivad gamoiyenebs mas.

b) gamoiyenebs elqtronul resursebs

saganmanaTleblo daniSnulebis masalis

kvlevis, gamocemis da komunikaciisTvis.

8) gakveTilis Tanmimdevroba: D

1) misalmeba da

saorganizacio momenti. gakveTilebis Tanmimdevrobas

dawerils didi formatis furcelze vakrav

dafaze. ist-s menejeri midasturebs teqnikis

mzadyofnas gakveTilis Casatareblad. M

moswavleebs da maswavleblebs, romlebic

CemTan erTad atareben gakveTils vurigeb

gakveTilis miznebs da erovnuli saswavlo

gegmiT gaTvaliswinebuli, Sedegebis

(romelic miRweuli unda iyos gakveTilis

bolosTvis) da indikatorebis nusxas; garda

amisa gakveTilis dasawyisSive vaZlev maT

Sefasebis furclebs da kidev erTxel

vaxseneb maTi Sevsebis wess. Mmoswavleebma

ician ukve Sefasebis furclebis Sevseba, is

martivia: saTanado grafaSi moswavle yovel

gamomsvlels afasebs + da _ da !. gakveTilis

bolos ist-s menejeri daajamebs pliusebs da

minusebs, gamoitans ekranze da maswavleblis

mier moxdeba saboloo qulebis dafiqsireba da

JurnalSi Setana.(5-6wT) (ekranze gamotanilia

ilia WavWavaZis portreti)

2) ZiriTadi nawili. Cveni dRevandeli gakveTili exeba erTerTi

yvelaze gamorCeuli eris kacis ilia WavWavaZis

Semoqmedebas. Cven SeviswavleT misi ramodenime

nawarmoebi. (bavSvebi asaxeleben am nawarmoebebs)

Cven wels sakmaod rTul da saintereso saqmes

SeveWideT! Cven ar davelodeT rusuli

skolebisTvis Seqmnil qarTuli enisa da

literaturis saxelmZRvaneloebs da vswavlobT

qarTul literaturas qarTuli

saxelmZRvaneloebiT. dRes ki gveZleva imis

saSualeba, rom Cven davamtkicoT rom ar

SevmcdarvarT arCevanSi da Tqven SeZeliT

qarTulis, rogorc mSobliuris Seswavla, gageba

da gaTaviseba.

Tqven dRes mzad xarT seminarisTvis ,,ilias

eris satkivari”. Temebi erTad SevarCieT,

davalebebic urTierTSeTanxmebiT gadavanawileT,

danarCeni samuSaoebi Tqven CaatareT

damoukideblad, imedia gaTvaliswinebuli gaqvT

Cveni rCevebi da SeniSvnebi. Tqveni gamosvlebis

Tanmimdevroba dafazea, xolo pirveli nawili

biografia Tqven winaswar gaqvT gadanawilebuli

maS daviwyoT, magram nebismier saqmes qarTveli

adamiani locviT iwyebs da modiT Cvenc gavixsenoT

ilias “locva” romelSic ilias mTavari natvra,

mTavari saTxovari da mTavari satkivaria:

mamo Cveno, romelica xar caTa Sina

muxlmodrekili, lmobieri vdgevar Sens wina

arca simdidris, arc didebis Txovna ar minda,

ar minda amiT Sevuracyo me locva wminda

aramed mwyurs me ganvinaTo ciT Cemi suli

Sengan namcnebi siyvaruliT aRmevsos guli,

rom mterTaTvisac, romel Tundac guls laxvari mkran, gTxovde

Seunde, ar ician, RmerTo, ras iqman.

(fonad miyveba ,,Sen xar venaxi”)

1) amis Semdeg bavSvebi erTmaneTis TanmimdevrobiT Yyvebian vikipediaSi moZiebul informacias ilia WavWavaZis cxovrebasa da Semoqmedebaze.( masalebi Tan erTvis) es statia Tavisi dasuraTebiT paralelur reJimSi gadis ekranze. (15 wuTi)

2) geografiis maswavlebeli ramodenime sityviT gvesaubreba saqarTvelos RvTis wyalobaze da sityvas gadascems im moswavles, romelsac momzadebuli aqvs moxseneba Temaze ,,qarTvelebi da RvTis wyaloba”is saqarTvelos fizikuri rukis saSualebiT gviyveba im bunebriv simdidreze, romelic ase uxvad uwyaloba saqarTvelos ufalma. Mmoxsenebis Semdeg orwuTiani kolaJi - saqarTvelos daculi teritoriebi da bunebrivi landSaftebi. (masala, rogorc beWduri aseve, cifruli video, gakveTilze gamoyenebuli, da foto gakveTilis am etapisa Tan axlavs. faili ,,nakrZali”) (5-7 wuTi)

3)moswavleebs vTavazob gaixsenon, rogor gvixatavs bunebis suraTebs ilia WavWavaZe ,,mgzavris werilebSi” ori moswavle mogviyveba zepirad ,,myinvarisa da Tergis” monakveTs. (1-2 wT)

4) sanam Cveni seminaris momdevno Temaze gadavidodeT.gavixsenoT ra fiqrebiT datvirTuli brundeboda ilia ruseTidan saqarTveloSi. ,,rogor Sevayrebi me Cems qveyanas da rogor Semeyreba igi me”.(zeirad) (1-2wT)

5) istoriis maswavlebeli ramodenime sityviT mogvaxsenebs ilias droindeli msoflios Sesaxeb da sityvas gadascems moswavles, romelsac momzadebuli aqvs Tema ,, ilia da me-19-e saukunis meore naxevris saqarTvelo.” Mmoxsenebas TvalsaCinoebad axlavs Tergdaleulebis da maSindeli sxva sazogado moRvaweebis suraTebi. (7-8 wuTi)

6) rusulis maswavlebeli saubrobs ideur da Tematur paralelebze qarTul da rusul literaturaSi da sityvas gadascems moswavles romelsac momzadebuli aqvs Tema’’ И дым отечества нам сладок и приятен ‘’ _ rusul qarTul literaturaSi. (griboedovis portreti) (5 wuTi)

7)darCenil droSi vaZlev saSualebas ukrainidan Camosul moswavles warmoaCinos misi miRwevebi qarTulis SeswavlaSi.kiTxulobs nawyvets ,,mgzavris werilebidan”, ( ,,oTxi weliwadi”,1-2wT)

8) Sesveneba (5 wuTi)

9) rusulis maswavlebeli ramodenime sityviT gvawvdis informacias ilias nawarmoebebis Targmanebis Sesaxeb rusul enaze,(aqvea wignebis mini-gamofena ilias Semoqmedebis rusuli Targmanebi) da klasi ecnoba TavianTi Tanaklaselebis mier Seqmnil Targmanebs ilias ,,mgzavris werilebidan”. Targmanebis avtorebi gvikiTxaven ekranze gamotanil maT mierve amobeWdil sakuTar Targmanebs.( Targmanebi Tan axlavs), aqve veubnebiT bavSvebs rom internetSi SesaZlebelia ilas, rogorc klasikuri, aseve Tanamedrove Targmanebis Nnaxva da gacnoba. (10wuTi)

!0) qarTulis maswavlebeli xazs usvams imas Tu ramdenad axlos mihqonda ilias eris satkivari gulTan , rogor ganicdida qarTlis beds da aq moswavle gamodis moxsenebiT ,,ilia da bedi qarTlisa”, adarebs erTmaneTs iliasa da nikoloz baraTaSvilis fiqrebsa da gancdebs dakavSirebuls saqarTvelos damoukideblobis problemasTan.(nikoloz baraTaSvilisa da erekle meores portretebi) (5 wuTi)

11) vTxov moswavleebs gaixsenon sad da visTan saubrobda ila saqarTvelos Tavisuflebasa da damoukideblobaze. lelT RuniasTan mSvidobaze saubris scena, roluri kiTxva.

12)) qarTulis maswavlebeli ramodenime sityviT afiqsirebs ilias Semoqmedebis mabrZol, kritikul xasiaTs da bavSvebs Seaxsenebs leqss ,,Cemo kalamo”.(romelime moswavle zepirad ityvis am leqss)

13) bavSvebi xazss usvamen ilias Semoqmedebis > gamokveTili romeli Tvisebebia CvenSi dResac aRmoufxvreli”. moswavle mis mierve amobeWdil leqsze TvalsaCinod uCvenebs klass im uaryofiT Tvisebebs ,romlebic dResac aqtualuria. (4 wuTi)( ekranze gamotanilia es leqsi)

14) qarTulis maswavlebels gayavs moswavleebi maT mier Seswavlil nawarmoebebSi gadmocemul mTavar literaturul saxeze _ taZari. amisaTvisMmoswavleebs axsenebs ilias ,,aCrdilis” me-7 Tavs, romelime moswavle am leqss ityvis zepirad.

15) gonebrivi ieriSis saSualebiT xdeba asociaciurirukis Seqmna sityvaze _ taZari

D 16) Semdeg sityvas gadascems moswavles, romelsac momzadebuli aqvs Tema ,,taZari _ ilia WavWavaZis SemoqmedebaSi” Temis sailustraciod momzadebuli aqvs qarTuli eklesiebis fotoebis kolaJi.( Tan erTvis) (6-7 wuTi)

17) qarTulis maswavlebeli xazs usvams ilia WavWavaZis Semoqmedebis ZiriTad ideas _ qarTuli eris damoukideblobisa da Tavisuflebis ideas. moswavleebs kidev erTxel axsenebs lelT Runias sityvebs mSvidobasa da Tavisuflebaze. ras niSnavs DdRevandeli axalgazrdisaTvis saqarTvelos Tavisufleba am kiTxviT gadadis moswavlesTan, romelsac momzadebuli aqvs Tema ,, ras niSnavs CemTvis saqarTvelos Tavisufleba’’. Mmoswavles momzadebuli aqvs 8 agvistos omis amsaxveli fotoebis kolaJi. (6-7wuTi)

18) bolo gamomsvlelis Semdeg maswavlebeli krebs Sefasebis furclebs gadascems ist-s menejers, bavSvebs ki aZlevs aseT davalebas

GgadaavleT Tvali Tqvens mier Catarebul samuSaos da ramodenime winadadebiT damiwereT ra mogcaT am Temaze muSaobam. imedia, sakuTari muSaobis analizSi dagexmarebaT ilia WavWavaZis leqsi, romelic yovelgvari brZanebisa da kanonis gareSe gadaiqca qarTuli erovnuli moZraobis himnad. CairTveba ,,Cemo kargo qveyanav”. bavSvebi weren (5 wuTi)

9) Sefaseba. erTi maswavlebeli Sekrebs moswavleebis nawerebs da ubrundeba ekranze gamotanil qulebs is mTeli klasis winaSe gamoiyvans saboloo qulas da niSnebi Seaqvs JurnalSi. Aaseve SegviZlia mTliani gakveTilis Sefaseba movaxdinoT.

Mmeore maswavlebeli moswavleebis Canawerebs akravs vatmanze saxlis formiT zogierTs kiTxulobs da akeTebs saboloo daskvnas, rom Cven mivaRwieT yvela im mizans rac gvqonda dasaxuli da garda amisa avageT codnisa da siyvarulis saxli, romelsac iliaseuli Zlieri codnisa da samSoblos siyvarulis qva udevs saZirkvelSi.

10) saklaso menejmenti: gakveTilis sawavlo miznebi –10 cali

Sefasebis furceli -----------------10 cali

feradi stikerebi----------------------10 cali

kompiuteri 1 cali

proeqtori 1 cali

ekrani 1cali

vatmani

Sefasebis furceli

#

#

Mmoswavlis saxeli da gvari

Mmoxsenebis Sinaarsi saintereso iyo

Mmasala kargad iyo mowodebuli

ist-s da TvalsaCinoebis gamoyenebos xarisxi

CarTuloba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zalian kargi - ! ; kargi- + ;

saSualo- + _ ; cudi _

.

воскресенье, 26 мая 2013 г.

ოდა კომპიუტერს

კომპიუტერი აახლოებს უცნობებთან და აშორებს ახლობლებსო ამბობენ! ჩემთან კი ცოტა სხვანაირადაა! კომპიუტერმა ნამდვილად გამაცნო და დამიმეგობრა ბევრი საინტერესო ადამიანი! მაგრამ ნამდვილად ვერ დამაშორა ახლობლებს, რამეთუ ფიზიკურად იმდენად შორს ვარ მათგან , რომ ხშირად კომპიუტერი და ინტერნეტია მათთან ურთიერთობის ერთადერთი საშუალება! ასე რომ ჩემი კომპიუტერი მაძლევს საშუალებას:
1.ვიცოდე ჩემი ბიჭი რამდენ ხანსაა ფეისბუკზე და ოდნოებში:)
2.ვიცოდე ჩემი გოგო რამდენ ხანსაა ფეისბუკზე და ოდნოებში :)
3.მივცე მათ შენიშვნა და გავახსენო, რომ მეც ვარ ფეისბუკზე და ოდნოებში :) 
4.ვიცოდე რა ხდება განათლების სისიტემაში, რამეთუ ყველაზე საინტერესო პედაგოგები აქ არიან თავმოყრილნი და არც ერთ სიახლეს სისტემაში არ ტოვებენ უყურადღებოდ და უკომენტაროდ:)
5.ვიცოდე რა ხდება ქვეყანაში,მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ მაქვს ტელევიზორი,ფეისბუკზე იმდენი მეგობარი მყავს პოლიტიკით დაინტერესებული, რომ არც ეს სფერო რჩება მათი ყურადღების მიღმა:) (ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ამ მეგობრებში თანაბრად არიან ძველი და ახალი მთავრობის მხარდამჭერები, სწორედ ამიტომ ცალმხრივ ინფორმაციას არ ვღებულობ)
6. გავიგო ყველაზე საინტერესო მსოფლიოში
7.წავიკითხო ჭკვიანი ადამიანების ჭკვიანი აზრები
8. უბრალოდ დავტკბე ლამაზი სურათებით
9.ყველა კითხვაზე მივიღო პასუხი
10.თუ ვინმეს რამეში დავჭირდები დავეხმარო
ასე რომ ჩემი კომპიუტერი გარე სამყაროსთან კავშირის ერთადერთი და უღალატო საშუალებაა:)
დიდი ხნით დავრჩით მარტო მე და ჩემი კომპიუტერი:)
ჩემი კომპიუტერი დელისაა.... აჭარაში დელს გიჟს ეძახიან!!!
იმედია მე და ჩემი კომპიუტერი არ გავგიჟდებით